Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FURRYPET

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy.
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep.furrypet.com.pl;
  3. Sprzedawca: Furrypet Krzysztof Tutak, Sporna 82/84, m66, 91-702 Łódź, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Furrypet Krzysztof Tutak, NIP: 7262486533, Regon: 364698850;
  4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).
 3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 4. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

  1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie internetowym www.sklep.furrypet.com.pl .
  2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
  3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
  4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
  6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

§ 3. Płatności

   1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT oraz koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej K-ex.
   2. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu (paragon lub faktura) i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.
   3. Płatności można dokonać za pośrednictwem standardowej wpłaty bezpośrednio na konto sprzedającego lub wybierając opcję płatności przez PayU.

§ 4. Dostawa Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

    1. Produkt jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej albo za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
    2. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

    1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
    2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

    1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

    1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: furrypet@furrypet.com.pl.
    2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
    3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
    4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
    5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.).
    2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
    3.  Zwróceniu może podlegać Towar nie używany. A wszelkie koszty wysyłki do sprzedawcy ponosi Klient i jest tego w pełni świadomy.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
    w chwili złożenia Zamówienia.
   3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.

Regulamin zaktualizowany 03.10.2016 r.